Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ogłosił nabór kandydatów na stanowisko Starszy referent/ Specjalista/ Główny Specjalista ds. administracji.   

 

Ogłoszenie nr 2/Z/2019
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

STARSZY REFERENT/ SPECJALISTA/GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1/1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

 

Opis stanowiska:

 1. Udział w opracowywaniu planów związanych z funkcjonowaniem GBPiZS.
 2. Udział w Zespołach i Komisjach powoływanych w GBPiZS.
 3. Realizacja zadań mających na celu przygotowanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
 4. Organizacja i obsługa konferencji i spotkań organizowanych przez GBPiZS.
 5. Wsparcie administracyjne w zakresie działań promocyjnych.
 6. Przestrzeganie terminów przeglądu sprzętów technicznych wymaganych przepisami prawa.
 7. Zapewnienie szybkiego serwisu i naprawy zepsutego sprzętu.
 8. Obsługa i opisywanie faktur za usługi świadczone dla Biblioteki (obsługa prawna, telefoniczna, informatyczna, transportowa).
 9. Kontrola realizacji warunków umów z dostawcami usług świadczonych dla GBPiZS.
 10. Przygotowywanie projektów pism wewnętrznych i zewnętrznych.
 11. Przygotowywanie umów związanych z funkcjonowaniem administracyjnym Biblioteki. oraz ich realizacją.
 12. Zapewnienie zaopatrzenia dla Biblioteki, w tym: ustalanie zapotrzebowania poszczególnych komórek organizacyjnych Biblioteki, dokonywanie zakupów zgodnie z procedurami zamówień publicznych.
 13. Archiwizacja prowadzonej dokumentacji.
 14. Zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania Biblioteki, w tym m. in.: poprzez koordynowanie działań nad utrzymywaniem siedziby Biblioteki w należytym stanie.
 15. Realizacja zaleceń pokontrolnych z zakresu BHP

 

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: co najmniej średnie,
 •  umiejętność analizy i syntezy informacji, 
 • umiejętność współpracy ,
 • umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, 
 • komunikatywność,  
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office,  
 • korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • klauzula informacyjna - osoba w procesie rekrutacji.

 

Dokumenty należy złożyć lub przesłać w terminie do 25 lutego 2019 r. na adres:

Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa

lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(o ważności aplikacji decyduje data wpływu do GBPiZS)

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna:

Kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie, jednak bez podania wymaganych danych osobowych nie jest możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego; adres siedziby administratora: ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt do inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres siedziby administratora.

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy oraz przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy w związku z art. 6 ust 1 lit. c) RODO.

Uprawnienia: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo żądania od administratora danych dostępu do danych i ich sprostowania.

W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

Inne informacje:

Etapy, metody oraz techniki naboru:

­   weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,

­   rozmowa kwalifikacyjna.

Oferujemy:

- umowę o pracę, doskonalenie zawodowe.

Proponowane wynagrodzenie: 2500 – 4400 brutto

 

Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń: 

 •   oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: www.gbpizs.gov.pl, zakładka RODO,
 • ­   klauzula informacyjna - osoba w procesie rekrutacji musi być opatrzona datą i podpisana własnoręcznie,
 • ­   dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni,
 • ­   w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu,
 • ­   w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15). 

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 380-51-24

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 15 luty 2019 15:12 Infopromo
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 luty 2019 15:15 Infopromo
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 luty 2019 15:17 Infopromo
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 luty 2019 15:19 Infopromo
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 marzec 2019 10:29 Infopromo
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 marzec 2019 12:21 Infopromo
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 marzec 2019 12:27 Infopromo