Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego poszukuje kandydatek/kandydatów do prac na stanowisku Głównego Specjalisty ds. administracji Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Ogłoszenie nr 11/Z/2019
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ogłasza nabór kandydatów:

KANDYDATEK/KANDYDATÓW NA STANOWISKO: GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/2

Miejsce wykonywania pracy: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Limanowskiego 23,  02-943 Warszawa

 
Opis stanowiska:

 1. Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją obiektów oraz miejsc parkingowych przy ul. Limanowskiego 23 i Konwiktorskiej 7, we współpracy z administratorami obiektów.
 2. Nadzór nad realizacją umowy najmu powierzchni w budynku w Warszawie przy ulicy Konwiktorskiej 7.
 3. Nadzór nad realizacją Porozumienia w sprawie rozliczania kosztów eksploatacyjnych nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Limanowskiego 23.
 4. Nadzór nad realizacja Porozumienia w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów telekomunikacji,
 5. Nadzór nad realizacją Porozumienia w sprawie ustalenia zasad rozliczania usług recepcyjnych świadczonych przez CPS Dialog.
 6. Organizacja przeglądów technicznych (pomieszczeń biurowych, sanitarnych i sieci elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej oraz cieplnej), a także sprzętu, instalacji i wyposażenia.
 7. Współpraca z firmą świadczącą usługi BHP w sprawach przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników.
 8. Realizacja zaleceń pokontrolnych z zakresu BHP we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi.
 9. Planowanie zakresu i terminów świadczonych i nabywanych usług w użytkowanych nieruchomościach przy ulicach: Limanowskiego 23 i Konwiktorskiej 7.
 10. Nadzór nad terminowością i prawidłowością wykonywania zleconych usług, w tym: m.in. (odbiór pracy) od podmiotów zewnętrznych w zakresie utrzymania porządku i czystości użytkowanych pomieszczeń, przeglądu i konserwacji klimatyzatorów i urządzeń dźwigowych, monitoringu, ochrony i konserwacji urządzeń systemu alarmowego i innych usług administracyjnych.
 11. Zabezpieczenie  warunków pracy odpowiadających zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy.
 12. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora.

Warunki pracy:

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca biurowa wykonywana jest pozycji siedzącej.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe.
 • Wymagania dodatkowe:

- Doświadczenie w pracy na stanowisku biurowym ds. administracji,
- Umiejętność organizacji pracy,
- Umiejętność analizy i syntezy informacji,
- Samodzielność i komunikatywność,
- Odporność na stres,
- Umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny.
 • CV
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 • Kopie innych dokumentów i oświadczenia: Kopie świadectw pracy, odbytych szkoleń i innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Oferujemy:

 • stałe wynagrodzenie;
 • ciekawą pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Powyższe dokumenty w języku polskim należy dostarczyć/przesłać w formie papierowej w terminie do 12 lipca 2019 r.: do godz. 15.  (liczy się data wpływu)

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat
Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa

Aplikacje można również przesyłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie  podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu)

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami oraz, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów, które ulegną komisyjnemu zniszczeniu

Informacja dla kandydatów dot. ochrony ich danych osobowych

Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na podstawie:

· art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednakże podstawą przetwarzania danych osobowych dla wykonania prawnego obowiązku z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego jest:

· art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła zgody na przetwarzanie jej danych;

· w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Art. 22 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108);

Jednocześnie informujemy, że:

· aby Pani/Pana CV zostało wykorzystane podczas kolejnych rekrutacji prowadzonych prze Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji,

·  udzielenie zgody jest dobrowolne,

·  w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody,

·  przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

·  przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego informuje, że nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z siedzibą przy ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Z Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr. telefonu: 22 380-51-28.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 lipiec 2019 09:31 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 lipiec 2019 09:51 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 lipiec 2019 09:56 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 lipiec 2019 09:57 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 lipiec 2019 09:58 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 lipiec 2019 09:58 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 lipiec 2019 09:59 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 lipiec 2019 10:42 Infopromo