Tryb załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdują się wyjątki z tych przepisów oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji.

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Nasza Instytucja udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Informujemy, że na podstawie udzielonej zgody Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 maja 2013 r., w Urzędzie Przykładowej Gminy został utworzony Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP.

Przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące sposobu przyjmowania i załatwiania spraw w Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Informacje publiczne będące w posiadaniu Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, a nie udostępnione w Biuletynie, można otrzymać po wypełnieniu  wniosku  zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Wypełnione wnioski prosimy przesyłać na adres GBPiZS. 

Wypożyczalni GBPiZS dostępny jest zeszyt opinii i wniosków, w którym można wpisywać postulaty, skargi, zażalenia i uwagi dotyczące Biblioteki. Poruszone kwestie załatwiane są kolejno i zgodnie z kompetencjami. Skargi można także kierować do zastępców dyrektora, a w przypadkach szczególnych do dyrektora GBPiZS. Na ewentualne skargi opatrzone danymi adresowymi i nazwiskiem ich autora Biblioteka odpowiada w ciągu dwóch tygodni.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z Biblioteki znajdują się w regulaminach.

Podstawowe zasady załatwiania spraw w urzedach i instytucjach publicznych określa Kodeks postępowania administracyjnego. Zamieszczamy rozdział 7 Kodeksu regulujący ogólne zasady załatwiania spraw w urzędach.